Stanovy

STANOVY 
Spolku DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s.

 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1.
Název a sídlo spolku

Název spolku je: DIAGNÓZA LEUKEMIE, z.s. (dále jen jako „spolek“).

Sídlo spolku je: Praha.


Čl. 2.
Cíl a činnost spolku

1.    Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který sdružuje pacienty s diagnózou leukemiemi a jiným zhoubným onemocněním krvetvorby a jejich rodinné příslušníky či blízké osoby v roli pečovatelů. 

2.          Cílem spolku je:

 • podpora a pomoc pacientům s leukemiemi a jinými zhoubnými onemocněními krvetvorby, jejich rodinám, zlepšování kvality života pacientů a jejich rodinných příslušníků,
 • tvorba vzdělávacích programů pro pacienty za účelem rozšiřování znalostí o diagnostice, léčbě a nových léčebných možnostech v oblasti leukemií a jiných zhoubných onemocněních krvetvorby,
 • poskytování příležitostí k vzájemné konzultativní výměně zkušeností mezi pacienty,
 • zapojení do mezinárodních pacientských struktur v oblasti leukemií a jiných zhoubných onemocněních krvetvorby. 

Za účelem splnění svého poslání spolku:

 • spolupracuje při řešení problémů svých členů s odbornými skupinami České hematologické společnosti,
 • vytváří vzdělávací projekty v souladu s účelem spolku a vyhledává příležitosti k financování organizace z darů právnických osob a  nakládá s nimi v souladu s obsahem grantových smluv.


 HLAVA II
ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Čl. 3
Vznik členství ve spolku

 • Členem spolku se může stát pacient leukemií nebo jiným zhoubným onemocněním krvetvorby nebo rodinný příslušník či blízká osoba, která takovému pacientovi pomáhá a pečuje o něj. 
 • Členství ve spolku vzniká doručením členské přihlášky elektronickou cestou nebo poštou na adresu sídla spolku. Dokladem o členství je potvrzení s uvedením členského čísla.
 • Spolek nevybírá od svých členů členské příspěvky, přičemž veškeré materiály a akce spolku určené pro jeho členy jsou zajišťovány bezplatně. 


Čl. 4
Práva a povinnosti členů spolku

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se Členské schůze,
 • být volen do Představenstva spolku,
 • písemně sdělit své připomínky k činnosti spolku Představenstvu k projednání,
 • aktivně se podílet na edukačních programech. 

Člen spolku je povinen zejména:

 • podporovat cíle spolku podle čl. 2 stanov, 
 • řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 • dodržovat stanovy spolku.


Čl. 5
Seznam členů spolku

 • Představenstvo je povinno vést seznam členů spolku spolu s listinnými přihláškami členů v souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů.  
 • Seznam členů je neveřejný. 
 • Zápis a výmaz v seznamu členů provede kterýkoliv z členů Představenstva spolku bez zbytečného odkladu po právní skutečnosti, která je založila. Zápis a výmaz v seznamu členů má deklaratorní charakter.


HLAVA III
ORGÁNY SPOLKU

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze, 
 • Představenstvo,
 • Poradní rada. 

Orgány spolku jsou oprávněny rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. O konkrétních podmínkách průběhu rozhodování mimo zasedání v písemné formě či s vyžitím technických prostředků rozhodne příslušný orgán a v případě členské schůze Představenstvo. 


Čl. 7
Představenstvo

 • Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku.
 • Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. 
 • Představenstvo si ze svých členů volí svého předsedu. 
 • Za spolek je oprávněn jednat samostatně předseda Představenstva. 
 • Funkční období členů Představenstva činí 5 let. 


Čl. 8
    Poradní rada

 • Spolek zřizuje vyjma orgánů uvedených výše Poradní radu.
 • Poradní rada je dobrovolným poradním orgánem vědců a kliniků z oboru hematoonkologie, kteří se na činnosti spolku podílejí svojí přednáškovou a autorskou činností. 


Čl. 9
Majetek a hospodaření spolku

 

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z darů od fyzických a právnických osob. 
 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících společný zájem a účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 • Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování společného zájmu a účelu spolku.


HLAVA IV
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 10
Závěrečná ustanovení  

 • Spolek může být zrušen jeho dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Dojde-li k zániku spolku, přejde jeho majetek po vypořádání dluhů na spolek, která má obdobný společný zájem a účel jako spolek.
 • Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.   
 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 • Stanovy byly schváleny na zasedání Členské schůze dne 30. května 2021