Zasedání Pacientské rady na VZP č. 2/2019 ze dne 21. 10. 2019

Jednání Pacientské rady na VZP dne 21. října 2019 vedl náměstek David Šmehlík, MHA, za Koalici pro zdraví ředitelka Jana Petrenko. Náměstek Šmehlík předložil názor VZP k námětům, které vznesli pozvaní zástupci pacientských organizací. Ze zápisu z jednání vyjímáme pasáž, která se týká zavádění nových terapeutických možností u chronické lymfocytární leukemie.

2) Jana Pelouchová  Diagnóza leukemie, z.s. Po dlouhých desetiletích, kdy možnosti léčby chronické lymfocytární leukemie byly velmi omezené, dochází k dynamickému vývoji a pacienti s CLL si přeji urychlit svůj přístup k inovativním lékům.

Kombinace VENETOKLAX  (VENCLYXTO) + RITUXIMAB je první “chemo-free" kombinací podávanou po fixní dobu 24 měsíců pacientům s CLL, kterým byla podána nejměně jedna předchozí léčba. Klinická studie MURANO prokázala, že tato doba je dostatečná k navození netekovatelné minimální reziduální nemoci. 

Z hlediska adherence k léčbě a z vzhledem k možné toxicitě při dlouhodobé terapii je pro pacienta výhodné, pokud bude léčen po dobu 2 let a po dobu následujících 2 let by nepotřeboval daší léčbu. V dlouhodobém horizontu klesají i náklady na léčbu.

 

D. Šmehlík: LP Venclyxto (venetoclax) nemá v současné době stanovenu výši a podmínky úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, resp. držitel licence nepožádal o registraci v plném rozsahu SPC.

V současné době hradí VZP Venetoclax v monoterapii na základě individuálních žádostí lékaře podle §16 ZVZP a to výlučně do minimálně třetí linie systémové léčby, u nichž selhala léčba inhibitory BCR signalizace anebo byla ukončena pro toxicitu. Léčivo se povoluje v rozsahu 100MG tablet (4X28), které vystačí na jeden měsíc léčby. Této cílové terapeutické dávce předchází titrace titračními baleními. Firma hradí úvodní 2 měsíce léčby, další úhrada ze strany VZP je v případě efektivity léčby. 

VZP má zájem na tom, aby úhrada léčby probíhala v co nejširším indikačním znění, což bude předmětem dalšího posouzení v případě podání žádosti o registraci v plném znění SPC a doložení farmaekonomiky.