Jsme na řadě v očkování?

Se svými dotazy a připomínkami k očkování se laskavě obracejte na nepřetržitou telefonickou linku +420 728308360. Chronicky nemocní se mohou hlásit do centrálního rezervačního systému prostřednictvím unikátního kódu, který získají od svého hematologa či hematologického pracoviště, kde jsou vedeni v péči.  Platnost kódu byla prodloužena z 30. dubna 2021 do 15. května 2021! Prioritizaci konkrétního pacienta určuje ošetřující specialista a poskytne kód způsobem, aby se s sním mnohl seznámit POUZE daný pacient (sms, e-mail, při návštěvě).  Na očkovacím centru se pacient navíc musí prokázat lékařskou zprávou, aby se zamezilo zneužití kódu. Pacientům se sníženou imunitou, jimž vakcína nepřinese plnohodnotnou ochranu, prospěje očkování osob žijících ve společné domácnosti. Od 14. dubna se otevírá registrační systém pro věkovou kategorii 65-69 let. 

Jak je to s očkováním pečujících osob? Od 3. května do 15. června se k očkování proti covid-19 budou moci registrovat osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Registrovat se budou pomocíkódu, který obdrží na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Na očkovacím místě se pak tato osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu. 

Od 17. května se otevírá registrace očkování veřejnosti (osoby ve věku 40+)

Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR.