Jednání Pacientské rady na VZP

Jednání Pacientské rady VZP proběhlo dne 22 9. 2022 facilitované Koalicí pro zdraví, o.p.s. zastoupenou její ředitelkou J. Petrenko. Za VZP byli přítomni: PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.m., MUDr. Markéta Brabcová, MUDr. Alena Miková, MUDr. Adrian Barnáš.

Předsedkyně spolku Diagnóza leukemie J. Pelouchová přinesla individuální žádost konkrétního pacienta ohledně úhrady léčebného přípravku Besremi. Jedná se o pacienta léčeného od roku 2008 s diagnózou Polycytemie Vera. Na jaře 2019 mu byl pro nedostatečný účinek léčby ThromboreducRnem, Litalirem a venepunkcemi nasazen Interferon A. Léčbu ale musel brzy ukončit pro nežádoucí vedlejší účinky, deprese. Ošetřující hematolog nebyl s výsledky další léčby spokojen a navrhl aplikaci léku Besremi. 27. 7. 2021 podal lékař jménem pacienta žádost na VZP o úhradu Besremi, tato žádost však byla 20. 10. 2021 zamítnuta. Od 25. 10. 2021 je pacientovi aplikován Pegasys v kombinaci s Litalirem a zvýšenou četností venepunkcí podle doporučení revizní lékařky uvedeného ve výše uvedeném rozhodnutí VZP. Avšak i nyní se projevily nežádoucí účinky, především zhoršené jaterní testy. Ošetřující hematolog se stále domnívá, že by bylo vhodné k léčbě nasadit Besremi.

Stanovisko VZP:VZP se při svém rozhodování musí řídit platnou legislativou, kterou nijak neovlivní. Aby mohl být léčivý přípravek pojišťovnou proplacen, musí mít stanovenu úhradu ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pokud tomu tak není, je možné využít zákonného ustanovení §16, respektive nově §19 zákona 48/1997 Sb. Ten stanoví, že pojišťovna může uhradit lék, pokud jsou kumulativně splněny následující podmínky:

  • jedná se o nehrazený přípravek
  • jedná se o výjimeční případ – pozor, například vzácné onemocnění samo o sobě nemusí tuto podmínku výjimečnost splňovat 
  • jde o jedinou možnost léčby

Na tomto místě upozorníme, že věk ani nákladovost léčiva nejsou pro pojišťovnu při rozhodování o těchto žádostech rozhodující a nejsou mezi kritérii, která by byla sama o sobě signifikantní. Kritériem nemůže být ani sama diagnóza. Žádní dva lidé nejsou stejní. I když mají třeba stejnou diagnózu, mohou mít každý jiné přidružené diagnózy, každý jiné komplikace, každý se mohl doposud léčit jinak a nemoc u něj může být v jiném stadiu.

 

Žádostí o úhradu na základě §19 schválila VZP jen za rok 2022 z 91 %. 

 

Co se týká konkrétních léčiv zmíněných na jednání Pacientské rady:

- Besremi – jedná se o lék, pro nějž zatím farmakologická společnost nepožádala Státní ústav pro kontrolu léčiv o úhradu. Pokud toto sama firma neučiní, není možné lék do úhrad zařadit. 

Zároveň na tomto místě uvádíme, že Česká republika se z hlediska vstupu inovativních léků do úhrad, nachází na 9. místě ze všech Evropských zemí. V letošním roce na trh vstoupilo cca 150 nových léků.